Logo Radio Łódź

Ogólny regulamin konkursów Radia Łódź

W załączniku znajdą Państwo ogólny regulamin dotyczący konkursów przeprowadzanych w Radiu Łódź.

REGULAMIN OGÓLNY
KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ: POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI "RADIO ŁÓDŹ" SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest Spółka pod firmą: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, pod adresem: 90-146 Łódź, ul. Gabriela Narutowicza 130, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000144209 (dalej: Radio Łódź).
2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady uczestniczenia w konkursach organizowanych przez Radio Łódź, które są lub będą przeprowadzane przez Radio Łódź, przy czym jest możliwe, iż wobec poszczególnych konkursów zostaną wprowadzone odrębne, szczególne regulacje, które zostaną ujęte w regulaminie danego (konkretnego) konkursu. Jeżeli taki regulamin zostanie wprowadzony, a jego treść kolidowałaby z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo stosowania będą miały postanowienia regulaminu danego (konkretnego) konkursu.
3. Informacje o konkursach organizowanych przez Radio Łódź są przekazywane w programie radiowym emitowanym przez Radio Łódź i/lub na stronie internetowej Radia Łódź.
4. Konkursy realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSACH

1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy wykonać zadanie, które zostanie wskazane przez dziennikarza w trakcie programu radiowego, emitowanego przez Radio Łódź, w sposób i na zasadach przez niego określonych w czasie prowadzonego programu lub na stronie internetowej Radia Łódź.
2. Uczestnikami konkursów mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w dalszej części Regulaminu.
3. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w konkursach pod warunkiem uzyskania zgody (w formie pisemnej) ich przedstawiciela ustawowego. Radio Łódź ma prawo żądać udostępnienia wskazanej zgody do wglądu. Brak zgody przedstawiciela ustawowego upoważnia Radio Łódź do wykluczenia takiej osoby z udziału w konkursie na każdym jego etapie, a nawet po jego zakończeniu, co w przypadku zwycięstwa będzie skutkować pozbawieniem prawa do nagrody. Osobie wykluczonej z konkursu na podstawie powyższego postanowienia nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie względem Radia Łódź z tytułu uczestniczenia oraz zwycięstwa w konkursie.
4. W konkursach nie mogą brać udziału:
a) osoby zatrudnione przez Radio Łódź na podstawie umowy o pracę,
b) osoby wykonujące prace na rzecz Radia Łódź na podstawie umów cywilnoprawnych,
c) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w podmiotach trzecich lub wykonujące prace na rzecz tych podmiotów trzecich, na podstawie umów cywilnoprawnych, w przypadku kiedy nagrody w konkursie dostarczają te podmioty,
d) członkowie rodzin osób wskazanych w niniejszym ust. 4., w lit. a), b) i c), których Radio Łódź rozumie jako wstępnych, zstępnych, jak również rodzeństwo, macochy, ojczymów, pasierbów, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku kurateli lub przysposobienia.

§ 3.
PRZYZNAWANIE I ODBIÓR NAGRÓD

1. O zwycięstwie w konkursie i zasadach odbioru nagrody uczestnik zostaje powiadomiony przez osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu. Powiadomienie nastąpi:
a) w przypadku konkursu SMS-owego, poprzez wysłanie SMS-a z informacją,
b) w przypadku konkursu mailowego – za pośrednictwem poczty elektronicznej,
c) w przypadku konkursu telefonicznego – podczas rozmowy w trakcie programu radiowego Radia Łódź lub telefonicznie poza programem radiowym.
2. Zwycięzcą danego konkursu nie może zostać uczestnik, który w ciągu ostatnich trzydziestu dni uczestniczył w innym konkursie organizowanym przez Radio Łódź i został zwycięzcą tego konkursu. W razie stwierdzenia, że uczestnik nie spełnia wyżej wskazanego warunku, zostanie on wykluczony z konkursu. Wykluczenie może nastąpić na każdym etapie konkursu, a zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony spośród pozostałych uczestników.
3. Zwycięzca konkursu będzie mógł odebrać przysługującą mu nagrodę:
a) osobiście – w siedzibie Radia Łódź, w godzinach 6-22, w terminie do 7. dni od dnia poinformowania uczestnika o jego zwycięstwie,
b) za pośrednictwem Poczty Polskiej SA - poprzez nadanie przez Radio Łódź przesyłki za pobraniem na adres wskazany przez zwycięzcę konkursu w formularzu znajdującym się pod adresem internetowym nagroda.radiolodz.pl; zwycięzca konkursu uprawniony jest do wskazania wybranego przez siebie rodzaju przesyłki za pobraniem spośród oferowanych przez Pocztę Polską (oprócz przesyłki kurierskiej), przy czym brak takiego wskazania spowoduje wysłanie przesyłki poleconej za pobraniem.
4. Zwycięzca konkursu chcący odebrać nagrodę w sposób wskazany w niniejszym paragrafie w ust. 3. lit. b), zobowiązany jest poinformować Radio Łódź o swoim wyborze nie później niż w terminie 3. dni od dnia poinformowania go o zwycięstwie, wysyłając wypełniony formularz na adres mailowy sekretariat@radiolodz.pl. Nieprzesłanie informacji we wskazanej formie i terminie jest jednoznaczne z wyborem odbioru osobistego nagrody, bez późniejszej możliwości jego zmiany. Termin odbioru osobistego wskazany w ust. 3. lit. a) niniejszego paragrafu nie ulega przedłużeniu o okres, o którym mowa w niniejszym ustępie, tj. termin odbioru osobistego zawsze obowiązuje wg wskazania w ust. 3. lit. a) niniejszego paragrafu.
5. W przypadku wybrania przez zwycięzcę konkursu odbioru nagrody w trybie wskazanym w  ust. 3. lit. b) niniejszego paragrafu, nadanie przesyłki nastąpi w terminie 3. dni roboczych (od poniedziałku do piątku), od dnia otrzymania formularza. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dostarczeniem nagrody, zgodnie z cenami ustalonymi przez Pocztę Polską, wskazanymi na stronie internetowej Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest uregulować należność w pełnej kwocie, w chwili wydania mu przesyłki zawierającej nagrodę, jednocześnie potwierdzając jej odbiór własnoręcznym podpisem. W przypadku poniesienia przez Radio Łódź całości lub części kosztów wskazanych w niniejszym ustępie, w wyniku ich nieuregulowania przez zwycięzcę konkursu, a także wszelkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem nagrody, a będących następstwem działań bądź zaniechań zwycięzcy konkursu, koszty te pokryje zwycięzca konkursu.
6. W przypadku wskazania przez zwycięzcę konkursu błędnych lub niepełnych danych w formularzu, o którym mowa w ust. 3. lit. b) niniejszego paragrafu, Radio Łódź nie ponosi żadnych odpowiedzialności z tego tytułu, w tym również z powodu opóźnienia w doręczeniu nagrody.
7. Radio Łódź nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych nieprawidłowości, na wystąpienie których nie miało wpływu oraz będących następstwem działań bądź zaniechań podmiotów zewnętrznych, w szczególności świadczących usługi telekomunikacyjne oraz spowodowanych działaniem siły wyższej.
8. Prawo zwycięzcy konkursu do nagrody wygasa w następujących przypadkach:
a) nieodebrania nagrody z siedziby Radia Łódź w terminie wskazanym w ust. 3. lit. a) niniejszego paragrafu,
b) nieodebrania przez zwycięzcę konkursu przesyłki zawierającej nagrodę, pomimo podjęcia próby doręczenia, zgodnie z procedurami przyjętymi przez Pocztę Polską,
c) niedoręczenia przesyłki zawierającej nagrodę ze względu na podanie w formularzu, o którym mowa w ust. 3. lit. b) niniejszego paragrafu, błędnych lub niepełnych danych niezbędnych do doręczenia przesyłki.
9. Radio Łódź jest uprawnione do swobodnego dysponowania nagrodą, do której prawo zwycięzcy konkursu wygasło:
a) na podstawie ust. 8. lit. a) niniejszego paragrafu – każdorazowo po upływie terminu do odebrania nagrody,
b) na podstawie ust. 8 lit. b) lub ust. 8 lit. c) niniejszego paragrafu – z chwilą zwrócenia Radiu Łódź przesyłki zawierającej nagrodę, chyba że na podstawie odrębnych ustaleń nagroda zostanie przekazana podmiotowi, który ją ufundował.
10. W przypadku poniesienia przez Radio Łódź, z winy zwycięzcy, jakichkolwiek kosztów związanych z wydaniem mu nagrody w trybie, o którym mowa w ust. 3. lit. b) niniejszego paragrafu, w tym w szczególności z tytułu nieodebrania przez niego przesyłki lub nieuiszczenia całości bądź części kosztów związanych z jej dostarczeniem, Radiu Łódź przysługuje względem tego zwycięzcy roszczenie o ich zwrot w pełnej wysokości.
11. Jeśli nagrodą w konkursie są bilety, zaproszenia, karnety itp. uprawniające do wzięcia udziału w wydarzeniu kulturalnym lub sportowym, ich odbiór musi nastąpić nie później niż jeden dzień przed dniem, w którym to wydarzenie ma się odbyć.
12. W przypadku zwycięstwa w konkursie przez osobę, o której mowa w § 2. ust. 3. niniejszego Regulaminu, odbiór nagrody następuje przez jej przedstawiciela ustawowego.
13. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje żadne prawo do żądania zamiany nagrody na inną albo do żądania w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego.
14. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje względem Radia Łódź jakiekolwiek roszczenie w razie ewentualnego stwierdzenia wad w przekazanej mu nagrodzie rzeczowej. Wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi oraz ewentualnej gwarancji winny być kierowane bezpośrednio wobec podmiotu, od którego Radio Łódź nabyło nagrodę lub który nagrodę dostarczył. Roszczenia związane z wydarzeniami wskazanymi w ust. 11. niniejszego paragrafu, winny być kierowane do podmiotów odpowiedzialnych za ich organizację.
15. Jeśli nagroda nie spełni oczekiwań zwycięzcy konkursu, nie przysługuje mu z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie względem Radia Łódź lub względem podmiotów, które nagrodę dostarczyły.
16. Radio Łódź nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych wad fizycznych lub prawnych nagród, a także w sytuacjach, gdy nagroda nie spełni oczekiwań zwycięzcy.
17. Jeśli wartość (brutto) nagrody przekroczy kwotę wolną od podatku dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w art. 21. ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwycięzca konkursu jest zobowiązany do dokonania wpłaty na rzecz Radia Łódź jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego, na podstawie przepisów art. 30. ust. 1. pkt. 2) wyżej powołanej ustawy, w wysokości (kwocie) odpowiadającej 10% wartości tej nagrody.
18. W przypadku, o którym mowa wyżej, nagroda może być wydana lub wysłana po uiszczeniu wpłaty.

§ 4.
DANE OSOBOWE

1. Dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursów oraz wydaniem zagród zwycięzcom, Radio Łódź przetwarza dane osobowe uczestników konkursu. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, a także w oparciu o wewnętrzne akty prawne obowiązujące w Radiu Łódź.
2. Administratorem danych osobowych oraz ich odbiorcą jest Spółka pod firmą: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" S.A. z siedzibą w Łodzi, pod adresem: 90-146 Łódź, ul. Gabriela Narutowicza 130.
3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w konkursie. Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z realizacją konkursów oraz przekazaniem nagród ich zwycięzcom, w tym w celach ewentualnego rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w § 3. ust. 17. niniejszego Regulaminu.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, na potrzeby którego zostały udostępnione, a także po jego zakończeniu, przez czas niezbędny dla ustalenia względem poszczególnych zwycięzców konkursów terminów zakończenia okresów wskazanych w § 3. ust. 3. niniejszego Regulaminu oraz w związku z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym, o którym mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
5. W celach związanych z realizacją konkursów, w tym szczególności z przekazaniem nagrody zwycięzcy, Radio Łódź przetwarza następujące dane osobowe osób w nich uczestniczących:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres zamieszkania,
d) numer telefonu,
e) adres mailowy,
f) numer i seria dowodu osobistego.
6. Odbiorcą danych osobowych jest Radio Łódź.
7. Osobom, które udostępniły swoje dane, przysługuje prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania przez osobę, która udostępniła swoje dane, że Radio Łódź przetwarza je w sposób naruszający przepisy RODO, ta osoba może wnieść skargę do organu nadzorczego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w konkursie organizowanym przez Radio Łódź jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Radiu Łódź przysługuje prawo dokonywania w każdym czasie zmian w treści niniejszego Regulaminu, przy czym konkursy już rozpoczęte będą realizowane i zakończone na podstawie postanowień dotychczasowych. O planowanych zmianach i chwili ich wejścia w życie Radio Łódź poinformuje z siedmiodniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem strony internetowej www.radiolodz.pl.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem konkurs.radiolodz.pl.

Regulamin ogólny konkursów Radia Łódź 86,4 KB
Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu (przeglądarce internetowej) można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zgadzam się z polityką Polityka plików cookies